Woenselsestraat 316, 5623 EG, Eindhoven
Woenselsestraat 316, 5623 EG, Eindhoven
Woenselsestraat 316, 5623 EG, Eindhoven
Woenselsestraat 316, 5623 EG, Eindhoven
Woenselsestraat 316, 5623 EG, Eindhoven
5623 EG, Eindhoven

Woenselsestraat 316, 5623 EG, Eindhoven

prijs op aanvraag

Omschrijving

VERKOOP BIJ INSCHRIJVING Verschuuren & Schreppers Bedrijfsmakelaars B.V. nodigt u graag uit om deel te nemen aan de openbare verkoopprocedure van het monumentale voormalige schoolgebouw met omliggend terrein, ondergrond, erf en overige aanhorigheden, gelegen te...

Lees meer

Kenmerken

Meer kenmerken

Vragen over dit pand?

Download het Document

Download
Bekijk brochure online Dynamis brochure

Media

Woenselsestraat 316, 5623 EG, Eindhoven
Woenselsestraat 316, 5623 EG, Eindhoven
Woenselsestraat 316, 5623 EG, Eindhoven
Woenselsestraat 316, 5623 EG, Eindhoven
Woenselsestraat 316, 5623 EG, Eindhoven
Alle media weergeven

Bedrijfstakken in

Kenmerken

Algemeen
Vraagprijs prijs op aanvraag
Servicekosten BTW belast Nee
Status Beschikbaar
Bouw
Hoofdfunctie maatschappelijk_vastgoed
Bouwjaar 1914
Bouwvorm Bestaande bouw
Locatie
Adres Woenselsestraat 316
Plaats Eindhoven
Provincie Noord_brabant
Land Nederland

Uitgebreide omschrijving

VERKOOP BIJ INSCHRIJVING
Verschuuren & Schreppers Bedrijfsmakelaars B.V. nodigt u graag uit om deel te nemen aan de openbare verkoopprocedure van het monumentale voormalige schoolgebouw met omliggend terrein, ondergrond, erf en overige aanhorigheden, gelegen te Eindhoven aan de Woenselsestraat 316.

Dit gemeentelijk monument uit 1914 blijft behouden en wordt ingezet voor de realisatie van woningen en appartementen. Een deel van het buitenterrein is beschikbaar voor een kleinschalig nieuw woongebouw. De strook met grote bomen aan de zijde van de Woenselsestraat gaat niet mee in de verkoop, maar wordt ‘teruggegeven’ aan de openbare ruimte.

De gemeente hecht veel waarde aan de historie, maar ook aan de kenmerken waar de stad bekend om staat: techniek, design en kennis. Het college van B&W heeft een ontwikkelkader vastgesteld waarin inhoudelijke kaders en randvoorwaarden staan. Het gaat om thema’s zoals het te realiseren woonprogramma, duurzaamheid, vergroening en het behoud van historische elementen. Het verbeteren van de leefomgeving en de woonkwaliteit in de buurt Rapenland staan daarbij centraal.

De ingediende plannen zullen worden beoordeeld op een aantal thema’s. Inhoudelijke kwaliteiten zoals duurzaamheid, woonprogramma, groen en stedenbouwkundig plan tellen voor 50% mee. Het financiële bod telt ook voor 50% mee. Er wordt gegund aan de inschrijver van het hoogst beoordeelde plan en mag het plan daadwerkelijk gaan uitvoeren.

Verschuuren & Schreppers Bedrijfsmakelaars B.V. te Eindhoven is aangewezen om de verkoopprocedure te begeleiden in samenwerking met notariskantoor AKD te Eindhoven.

Voor inzage van beschikbare stukken is er een digitale dataroom ingericht waarin de procedure voor deze verkoop bij inschrijving met bijlagen is opgenomen.

HET OBJECT
Het te verkopen object betreft een vrijstaand gemeentelijk monumentaal schoolgebouw en bijbehorend verhard terrein, ondergrond, erf en overige aanhorigheden, kadastraal bekend gemeente Woensel, sectie L, nummer 5857. Het onderliggende perceel heeft een oppervlakte van ca. 2.824 m² (voorlopige kadastrale grens) en is grotendeels verhard.

Het object werd in 1914 gebouwd als tweede openbare lagere school in het dorp Woensel. Het complex bestond van oorsprong uit een T-vormig schoolgebouw met gymnastieklokaal en een losstaande onderwijzerswoning. Het object dient vanuit stedenbouwkundig en cultuurhistorisch oogpunt te worden behouden.

Het schoolgebouw bestaat uit de volgende oppervlaktes:

BVO GBO
kelder 55.61 m2 41.62 m2
Begane grond 563.20 m2 515.32 m2
1e etage 430.64 m2 391.24 m2
2e etage 386.33 m2 344.71 m2
Totaal 1.435,78 m2 1.292,88 m2

Een en ander is opgemeten op basis van NEN2580. Tevens is de bestaande situatie in 3D beschikbaar. De meetstaat en de 3D-modellen zijn opgenomen in de digitale dataroom.

LOCATIE
Omgevingsfactoren
Het object ligt in de buurt Rapenland, welke onderdeel uitmaakt van het deelgebied Hart van Woensel ten noorden van het centrum van Eindhoven. Rapenland is een buurt die overwegend dateert uit de jaren ’60-‘70 met een combinatie van grondgebonden woningen en appartementen. Diagonaal door de buurt loopt de Woenselsestraat, een overgebleven fragment van de historische verbindingsweg Eindhoven – Woensel – Son. Op loopafstand ligt het wijkwinkelcentrum WoenselXL met een ruim aanbod aan winkels en horeca en het Catharina Ziekenhuis.

Parkeren
Koper dient zich ervan te vergewissen dat met het oog op de ambities van de gemeente het eigen terrein nagenoeg autovrij zal moeten zijn. Het plan dient te voldoen aan de ‘Nota parkeernormen 2019’.

DOEL EN AMBITIE
De gemeente is op zoek naar een (markt)partij die het plangebied tot herontwikkeling en uitvoering gaat brengen op basis van een plan dat integraal de meeste waarde toevoegt aan de locatie en omgeving binnen het ontwikkelkader van een nieuw (nog vast te stellen) bestemmingsplan. Naast de optimale financiële opbrengst wordt het plan zowel in ruimtelijke zin beoordeeld als ook op de maatschappelijke impact ervan.

Ambities
De gemeente heeft de volgende ambities voor het plangebied Woenselsestraat 316:
• Monumentale waarde versterken.
• Unieke plek om te wonen.
• Kwalitatief verdichten.
• Maximale kwaliteit leefomgeving.
• Klimaat adaptief, gezond en toekomstbestendig bouwen.
• Ecologische waarden integreren.
• Maximale kwaliteit openbare ruimte en groen.

PROGRAMMA
Als spelregel geldt dat het plan een mix van doelgroepen zal huisvesten door een woningaanbod te bieden in het betaalbare segment:
• min. 35% sociale huur en/of sociale koop (evt. met een koopconstructie zoals slimmer kopen of koopgarant),
• 25% middeldure koop
• het overige woonprogramma is vrij.

Voor zowel de renovatie van het schoolgebouw als het kleinschalige nieuwe woongebouw zijn er nadere regels opgesteld.

BESTEMMING
Voor de realisatie van het plangebied dient nog een bestemmingplanwijziging in procedure te worden gebracht, dat het publiekrechtelijke toetsingskader voor de omgevingsvergunning zal worden. Dit maakt onderdeel uit van de planontwikkeling.
De gemeente zal zich inspannen om voor de inschrijver aan wie de verkoop wordt gegund een passende bestemmingsplan-wijziging vast te laten stellen.
De kosten en het risico voor een aanvraag en bestemmingsplanwijziging komen expliciet geheel voor risico en rekening van de koper.

LEVERING
De locatie wordt door verkoper verkocht en door koper aanvaardt in de huidige staat, ‘as is, where is’. De levering ‘as is, where is’, wil zeggen in de staat ten tijde van de levering met alle aan het object verbonden rechten en plichten, alsmede eventuele zichtbare en onzichtbare gebreken en zonder garantie van enig soort, waaronder die met betrekking tot technische, bouwkundige, juridische, fiscale, milieukundige, huur- en commerciële aspecten van het object.

Het schoolgebouw is met het oog op de huidige leegstand tijdelijk in gebruik gegeven aan een leegstandsbeheerder.

Dataroom
Voor informatieverstrekking en inzage in documenten wordt gebruik gemaakt van een digitale dataroom via Dynamis Cloud.

Toegang tot de dataroom dient te worden aangevraagd via onze website.

VERKOOPPROCEDURE
Onderhavige verkoop betreft een openbare verkoop bij inschrijving. Dat betekent dat iedereen die geïnteresseerd is een plan kan opstellen die voldoet aan de door de gemeente gestelde eisen conform het proceduredocument en ontwikkelkader, met de daarbij horende financiële bieding.
Graag wijzen wij u derhalve op het niet-exclusieve karakter van gesprekken en correspondentie. Van toepassing zijn de indieningsregels Woenselsestraat 316 te Eindhoven, zoals opgenomen in de dataroom.

Verkoop bij Inschrijving
De locatie wordt in zijn geheel verkocht middels een verkoop bij inschrijving, het doen van onderhandse biedingen is niet mogelijk.

Bezichtiging
Het object is uitsluitend te bezichtigen op de volgende dagen en tijdsblokken:

Bezichtigingsmogelijkheid 1: dinsdag 29 maart 2022 van 15:00 uur tot 17:00 uur.
Bezichtigingsmogelijkheid 2: woensdag 13 april 2022 van 10:00 uur tot 12:00 uur.

U dient zich hiervoor aan te melden via 040 – 2 11 11 12 of via onze website.

Inschrijfdatum
Het inschrijvingsformulier, voorzien van de bijlagen als vermeld in de “Indieningsregels”, dient uiterlijk 31 mei 2022 om 12.00 uur in een gesloten envelop danwel per email te worden ingeleverd bij onderstaande notaris:
Adres:

AKD N.V.
t.a.v. de heer mr. S.J. Billet en mevrouw mr. A.L.H.M. van Griensven
Flight Forum 1, 5657 DA, Eindhoven
T: (088) 253 58 05

Beoordeling/selectie
De inschrijvingen worden vervolgens door een selectiecommissie inhoudelijk en financieel beoordeeld.

A. Inhoudelijk en ruimtelijk plan B. Financieel
1. Programmering en uitwerking van wonen 6. Bieding
2. Stedenbouwkundig plan en mobiliteit
3. Instandhouding monumentale waarden
4. Duurzaamheid en klimaatadaptatie
5. Groen en water

De selectiecommissie zal een advies uitbrengen aan het Hoofd Afdeling Vastgoed van de Gemeente Eindhoven. Het Hoofd Afdeling Vastgoed zal de inschrijving met de hoogste totaalscore uitroepen tot winnaar uitroepen c.q. de verkoop gunnen. Verkoper behoudt zich het nadrukkelijke recht voor om zich tot en met het moment van definitieve gunning te beraden over de al of niet gunning van het plan.

Planning
De planning met betrekking tot de verkoop is als volgt:
- Deadline indienen inschrijving: dinsdag 31 mei 2022 om 12:00 uur
- Ontvankelijkheidstoets: uiterlijk vrijdag 3 juni 2022
- Beoordeling Inschrijvingen selectiecommissie: dinsdag 21 juni 2022
- Advies aan Hoofd Afdeling Vastgoed: uiterlijk donderdag 30 juni 2022
- Informeren Inschrijvers wel/niet gunning: uiterlijk donderdag 7 juli 2022
- Tekenen koopovereenkomst: uiterlijk 30 dagen na gunning
- Aanbetaling: uiterlijk 30 dagen na gunning

De gemeente houdt zich het recht voor om bovenstaande planning te wijzigen indien zij dit nodig acht. Indien er een wijziging plaats vindt, zullen deelnemers c.q. inschrijvers worden geïnformeerd.

Notaris
Als projectnotaris is aangewezen AKD Notarissen. De kosten voor de notariële overdracht zijn voor rekening van koper.

Disclaimer
Deze brochure is door ons kantoor met de meeste zorg samengesteld aan de hand van de door de eigenaar aan ons ter hand gestelde gegevens en tekeningen. Derhalve kunnen wij geen garanties verstrekken, noch kunnen wij op enigerlei wijze eventuele aansprakelijkheid voor deze gegevens aanvaarden.

Alle media

Woenselsestraat 316, 5623 EG, Eindhoven

Plattegronden

Alle afbeeldingen

Woenselsestraat 316, 5623 EG, Eindhoven
Woenselsestraat 316, 5623 EG, Eindhoven
Woenselsestraat 316, 5623 EG, Eindhoven
Woenselsestraat 316, 5623 EG, Eindhoven
Woenselsestraat 316, 5623 EG, Eindhoven
Woenselsestraat 316, 5623 EG, Eindhoven
Woenselsestraat 316, 5623 EG, Eindhoven
Woenselsestraat 316, 5623 EG, Eindhoven
Woenselsestraat 316, 5623 EG, Eindhoven
Woenselsestraat 316, 5623 EG, Eindhoven
Woenselsestraat 316, 5623 EG, Eindhoven

Bedrijfstakken in Eindhoven

In de buurt

Resultaten

Er zijn geen resultaten gevonden

Documenten

Document Download

Deze website maakt gebruik van cookies

Voor welke cookies geef je akkoord?

Meer informatie