Frans Joseph van Thielpark 1, 5707 BX, Helmond
Frans Joseph van Thielpark 1, 5707 BX, Helmond
Frans Joseph van Thielpark 1, 5707 BX, Helmond
Frans Joseph van Thielpark 1, 5707 BX, Helmond
Frans Joseph van Thielpark 1, 5707 BX, Helmond
5707 BX, Helmond

Frans Joseph van Thielpark 1, 5707 BX, Helmond

Omschrijving

Frans Joseph van Thielpark 1 te Helmond Stadsicoon "Boscotondo" met transformatiemogelijkheden VERKOOP BIJ INSCHRIJVING Object Het gehele gebouw behorend tot huisnummer 1 betreft in de basis een kantoorpand met drie verdiepingen. Tussen de begane grond en de...

Lees meer

Kenmerken

Oppervlakte 2565 m²
Perceel 889 m²
Meer kenmerken

Vragen over dit pand?

Download de Brochure

Download Dynamis brochure

Bedrijfstakken in Helmond

Kenmerken

Overdracht
Vraagprijs
Status beschikbaar
Aanvaarding in overleg
Bouw
Hoofdfunctie kantoorruimte
Bouwjaar 2000
Bouwvorm bestaande bouw
Locatie
Adres Frans Joseph van Thielpark 1
Plaats Helmond
Land NL
Oppervlakte en inhoud
Perceeloppervlakte 889 m²
Kantoor
Oppervlakte 2565 m²
Oppervlakte in units vanaf 2565 m²
Verdiepingen
  • 3
Energie
Energielabel B
Energielabel einddatum 2029-10-02

Uitgebreide omschrijving

Frans Joseph van Thielpark 1 te Helmond

Stadsicoon "Boscotondo" met transformatiemogelijkheden

VERKOOP BIJ INSCHRIJVING

Object
Het gehele gebouw behorend tot huisnummer 1 betreft in de basis een kantoorpand met drie verdiepingen. Tussen de begane grond en de verdieping is in een gedeelte van het gebouw een tussenvloer aanwezig. Voorts is een dakopbouw /kapconstructie met techniekruimten aanwezig en is een videvloer ter plaatse van de huidige raadzaal aangebracht. Op de 2e verdieping (4e bouwlaag) is een overkluizing naar een tegenovergelegen deel van het complex aanwezig.

De stadswinkel is gelegen op de begane grond en heeft een vrije hoogte van bijna 5 meter. De 1e en 2e verdieping omvatten (reguliere) kantoorruimtes. De raadszaal is gelegen in het ovale gedeelte van het object, toegankelijk vanaf de 2e verdieping en heeft door de enorme vrije hoogte van circa 9 meter een heel bijzondere uitstraling.

Het object bestaat uit de volgende oppervlaktes:
BVO VVO
Begane grond 880,56 m2 780,43 m2
Tussenverdieping 151,33 m2 112,04 m2
1e verdieping 783,04 m2 654,15 m2
2e verdieping 1.105,93 m2 967,27 m2
3e verdieping 535,56 m2 51,29 m2
Totaal 3.456,42 m2 2.565,18 m2

Een en ander is opgemeten op basis van NEN2580. De meetstaat is opgenomen in de digitale dataroom.

Locatie
Omgevingsfactoren
‘Boscotondo’ heeft een unieke ligging in Helmond. In het centrum, aan het water, bij het kasteel, in het groen met een vrij uitzicht en met alle voorzieningen van de stad. Wonen, kantoren, winkels, scholen, het Elkerliek ziekenhuis en uitgaansgelegen-heden zijn allemaal op loop- en fietsafstand te vinden. Het karakteristieke complex kent een sociaal karakter door de ronde vorm waarin het is gebouwd. Hierdoor wordt een binnenplaats gecreëerd die zorgt voor een ontmoetingsplek voor bewoners, werkenden en bezoekers.

Bereikbaarheid
De bereikbaarheid van “Boscotondo” is zowel met eigen vervoer als met openbaar vervoer goed. Helmond heeft goede aansluitingen op de belangrijke internationale hoofdverkeersaders A2 (Amsterdam-Maastricht-Aken/Luik) en A67 (Duisburg /Ruhrgebied-Venlo-Antwerpen). De provinciale weg N612 biedt een goede verbinding met Veghel / ’s-Hertogenbosch. Daarnaast bevindt zich het station Helmond centrum op korte afstand. Hier stoppen intercity- en stoptreinen in de richting Eindhoven en in de richting Deurne en Venlo. Het station ligt aan het Stationsplein, vanaf het plein arriveren en vertrekken de stads- en streekbussen van en naar het centrum van Helmond. Naast het busstation zijn er verder zowel een onbewaakte als een bewaakte fietsenstalling aanwezig op het station. De nieuwe onderdoorgang onder het spoor, genaamd Nelson Mandela, heeft de toegankelijkheid van het station beduidend geoptimaliseerd.

Parkeren
Onder het complex is een parkeergarage gelegen dat eigendom is van de gemeente Helmond en geëxploiteerd wordt door PCH. De garage heeft een capaciteit van circa 279 auto’s, 4 mindervaliden plekken,
3 motorplaatsen en 2 oplaadpunten voor elektrische voertuigen. Er worden geen parkeerplaatsen mee verkocht, doch zullen er een nader te bepalen aantal parkeerplaatsen in de garage middels vergunning worden aangeboden (parkeerabonnement) op basis van de norm behorend bij de transformatievergunning of beoogde exploitatie.

Bestemming
Het object maakt onderdeel uit van het bestemmingsplan ‘Helmond West – Houtsdonk (d.d. 11-05-2010) en heeft de bestemming ‘Gemengd’. Het object is daarmee bestemd te worden gebruikt ten behoeve van maatschappelijke voor-zieningen, dienstverlening en kantoren.
Zie voor nadere informatie de plankaart en de bestemmingsplanvoorschriften, die online via ruimtelijkeplannen.nl zijn in te zien. De kosten en het risico voor een eventuele aanvraag en bestemmingsplanwijziging komen expliciet geheel voor risico en rekening van de koper.

Transformatie
De gemeente staat open voor een transformatie naar woningen op de verdiepingen. De plint op de begane grond dient een functie te krijgen die past en complementair is aan het centrum.

Levering
Het object wordt door verkoper verkocht en door koper aanvaardt in de huidige staat, ‘as is, where is’. De levering ‘as is, where is’ wil zeggen in de staat ten tijde van de levering met alle aan het object verbonden rechten en plichten, alsmede eventuele zichtbare en onzichtbare gebreken en zonder garantie van enig soort, waaronder die met betrekking tot technische, bouwkundige, juridische, fiscale, milieukundige, huur- en commerciële aspecten van het object.
Er is in beginsel sprake van een ‘sale and leaseback’ waarbij het complex door de gemeente Helmond teruggehuurd zal worden op basis van een zgn. ‘triple-net’ huurovereenkomst. Het concept van de met koper te sluiten huurovereenkomst is opgenomen in de dataroom.
De verkoop zal worden vastgelegd conform het model akte van levering, eveneens opgenomen in de dataroom.

Verkoopprocedure

Meerdere kandidaten zijn op de hoogte gesteld aangaande onderhavig verkooptraject. Graag wijzen wij u derhalve op het niet-exclusieve karakter van onze gesprekken en correspondentie. Van toepassing zijn de inschrijvingsvoorwaarden Frans Joseph van Thielpark 1 Helmond, zoals opgenomen in de dataroom. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op deze projectinformatie.

Verkoop bij Inschrijving
Het object wordt in zijn geheel verkocht middels een openbare verkoop bij inschrijving, het doen van onderhandse biedingen is niet mogelijk. Middels een inschrijving kunnen kandidaten een onvoorwaardelijke /onherroepelijke óf voorwaardelijke schriftelijke bieding doen.

Inschrijving
Het inschrijfformulier, voorzien van de bijlagen als vermeld in de “Inschrijvingsvoorwaarden”, dient uiterlijk 10 januari 2020, 12.00 uur in een gesloten envelop te worden ingeleverd bij onderstaande notaris:
AKD N.V.
t.a.v. de heer mr. S.J. Billet en mevrouw mr. A.L.H.M. van Griensven
Flight Forum 1, 5657 DA, Eindhoven
T: (088) 253 58 05

Bij de bieding dient te worden vermeld:
• het uitgebrachte bod c.q. de prijs;
• of het een onvoorwaardelijke / onherroepelijke of voorwaardelijke bieding betreft en welke voorwaarden gesteld worden;
• het beoogde plan of voor welk doel de inschrijver wenst aan te kopen;
• de mate van duurzaamheid van het plan;
• hoe de begane grond wordt ingevuld, de toekomstige functie van de plint.

U kunt bovenstaande zaken verwoorden in een bijlage aan het inschrijfformulier.

Gunning
Hoewel in beginsel gunning plaats vindt aan de bieder met het hoogste, geldig uitgebrachte bod, zal verkoper bij haar besluit tot gunning onvoorwaardelijke biedingen in beginsel zwaarder zal laten wegen dan voorwaardelijke biedingen. Naast de hoogte van het bod hecht de gemeente Helmond veel waarde aan de mate van duurzaamheid van het plan en de invulling van de plint. De biedingen zullen hierop dan ook beoordeeld worden en dit zal tevens meewegen in de uiteindelijke gunning.

Verkoper behoudt zich het nadrukkelijke recht voor om zich tot en met het moment van definitieve gunning te beraden omtrent de al of niet gunning van het object als ook de keuze voor het plan en onvoorwaardelijke of voorwaardelijke bieding ongeacht de hoogte van de bieding. Het gestelde in artikel 7 van de Inschrijvingsvoorwaarden is van toepassing.

Planning
De planning met betrekking tot de verkoop is als volgt:
- Deadline uitbrengen bieding: uiterlijk 10 januari, 12.00 uur
- Beslissing omtrent voorlopige gunning: uiterlijk 24 januari 2020
- Definitieve gunning: uiterlijk 7 februari 2020 om 17.00 uur
- Tot stand komen koopovereenkomst: per datum definitieve gunning
- Bankgarantie/waarborgsom: twee (2) weken na definitieve gunning
- Datum levering: uiterlijk zes (6) weken na definitieve gunning?

De gemeente houdt zich het recht voor om de planning te wijzigen indien zij dit nodig acht. Indien er een wijziging plaats vindt, zullen kandidaten c.q. bieders worden geïnformeerd.

Voorwaarden
Biedingen dienen in ieder geval te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de bieding dient onherroepelijk en onvoorwaardelijk te zijn, óf voorwaardelijk met een gedetailleerde toelichting van de voorwaarden waarop de bieding wordt gedaan;
- entiteit van kopende partij dient te zijn vermeld;
- bevoegdheid van ondertekenaar dient te zijn aangetoond;
- alsmede de aandachtspunten zoals vermeld onder Inschrijving (plan, duurzaamheid, invulling plint).

De gemeente Helmond zal, als gevolg van deze verkoop, tevens besluiten nader onderzoek naar de koper uit te voeren. Dit is een integriteitsonderzoek op grond van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob).

Overdrachtsbelasting
Uitgangspunt is een levering die belast is met overdrachtsbelasting (6%).

Zekerheidsstelling
Een bankgarantie c.q. waarborgsom ter grootte van 10% van de koopsom, te voldoen binnen tien (10) dagen na definitieve gunning.

Notaris
Als projectnotaris is aangewezen AKD Notarissen, vertegenwoordigd door de heer mr. S.J. Billet en mevrouw mr. A.L.H.M. van Griensven. De kosten voor de notariële overdracht zijn voor rekening van koper. Een overzicht van de kosten is opgenomen in de dataroom.

Kijkdagen
Bezichtiging van het object is uitsluitend mogelijk tijdens een drietal kijkdagen:

Kijkdag 1: vrijdag 22 november 2019 van 9:00 uur tot 12:00 uur

Kijkdag 2: woensdag 4 december 2019 van 13:00 uur tot 16:00 uur

Kijkdag 3: vrijdag 13 december 2019 van 9:00 uur tot 12:00 uur

U dient zich hiervoor per email aan te melden via moniek@verschuuren-schreppers.nl of telefonisch via 040 – 2 11 11 12.

Alle media

Alle afbeeldingen

Frans Joseph van Thielpark 1, 5707 BX, Helmond
Frans Joseph van Thielpark 1, 5707 BX, Helmond
Frans Joseph van Thielpark 1, 5707 BX, Helmond
Frans Joseph van Thielpark 1, 5707 BX, Helmond
Frans Joseph van Thielpark 1, 5707 BX, Helmond
Frans Joseph van Thielpark 1, 5707 BX, Helmond
Frans Joseph van Thielpark 1, 5707 BX, Helmond
Frans Joseph van Thielpark 1, 5707 BX, Helmond
Frans Joseph van Thielpark 1, 5707 BX, Helmond
Frans Joseph van Thielpark 1, 5707 BX, Helmond
Frans Joseph van Thielpark 1, 5707 BX, Helmond
Frans Joseph van Thielpark 1, 5707 BX, Helmond
Frans Joseph van Thielpark 1, 5707 BX, Helmond

Bedrijfstakken in Helmond

In de buurt

Resultaten

Er zijn geen resultaten gevonden

Documenten

Brochure Download

Deze website maakt gebruik van cookies

Voor welke cookies geef je akkoord?

Meer informatie